Socialinių paslaugų planas

Socialinių paslaugų plano tikslai atitinka Akmenės rajono savivaldybės socialinę nuostatą – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas patiems pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausomų priežasčių, yra ribotas.

Šios nuostatos įgyvendinamos:

 • gerinant socialinių paslaugų teikimui reikalingą materialinę bazę;
 • plečiant socialinių paslaugų pasiūlą ir gerinant socialinių paslaugų kokybę. Akmenės rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
 • teikti socialinės priežiūros paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje;
 • užtikrinti kokybiškas socialinės globos paslaugas seniems ir neįgaliems asmenims, kuriems dėl nesavarankiškumo reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
 • organizuoti ir teikti asmenims su sunkia negalia kokybiškas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas;
 • užtikrinti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ir be tėvų globos likusiems vaikams;
 • 16-18 metų globotiniams (rūpintiniams) teikti palydimosios globos paslaugas, jaunuolius parengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
 • organizuoti vaiko priežiūros paslaugas budinčio globotojo šeimoje tuo atveju, kai laikinai ar nuolat nėra galimybės vaikui augti biologinėje šeimoje;
 • dirbti socialinį darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, teikti socialines paslaugas, vykdyti atvejo vadybos funkcijas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime ir siekti, kad jos turėtų įgūdžių ir motyvaciją tinkamai pasirūpinti šeimoje augančiais vaikais;
 • plėtoti socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims (benamiams, asmenims, priklausomiems nuo alkoholio, psichoaktyvių medžiagų, nukentėjusiems nuo smurto, prekybos žmonėmis aukoms ir pan.);
 • mažinti socialinę atskirtį įvairių socialinių grupių asmenims, įgyvendinant socialinės krypties programas ir projektus;
 • skatinti nevyriausybinių organizacijų, Savivaldybės gyventojams teikiančių socialines paslaugas, veiklą, iš dalies finansuoti jų Savivaldybės administracijai teikiamus projektus, skirtus socialinėms paslaugoms teikti, projektų įgyvendinimo metu teikti organizacijoms metodinę paramą;
 • plėtoti vaikų dienos centrų, teikiančių socialines paslaugas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų, veiklą, iš dalies finansuoti jų Savivaldybės administracijai teikiamus projektus, skirtus socialinėms paslaugoms teikti, projektų įgyvendinimo metu teikti centrams metodinę paramą;
 • administruoti neįgaliųjų organizacijų, įgyvendinančių 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą, teikti metodinę paramą;
 • siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę, skatinti Savivaldybės socialinės paskirties įstaigose ir seniūnijose dirbančius socialinius darbuotojus kelti profesinę kvalifikaciją;
 • teikiant socialines paslaugas, aktyviai bendradarbiauti su kitomis rajono institucijomis ir organizacijomis (Užimtumo tarnyba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Policijos komisariatu, bendrojo lavinimo mokyklomis, VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centru, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, NVO ir pan.).

Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planas, 2019-03-28 T-71

 

Atgal