Vaiko globos (rūpybos) organizavimas

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti globėju (rūpintoju);
 • Sveikatos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) medicininį pažymėjimą;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų globėju (rūpintoju).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti šeimynos steigėju, dalyviu;
 • Sveikatos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) medicininį pažymėjimą;
 • Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra išklausęs Atestuotų asmenų mokymus.
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
 • Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti budinčiu globotoju;
 • Sveikatos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) medicininį pažymėjimą;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju.

Budintis globotojas

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris nesusijęs giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį ryšį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Budintis globotojas prižiūri vaiką: 

 • Kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • Siekiant suteikti atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėn. per kalendorinius metus);
 • Tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas (ne ilgiau 12 mėn.).

Budinčio globotojo veiklos finansavimas

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką.

Fizinis asmuo norintis priimti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką  laikinai svečiuotis, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • rašytinį prašymą dėl leidimo priimi laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

Fizinis asmuo norintis įvaikinti vaiką savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.182714/asr

 • prašymą įvaikinti vaiką, kuriame nurodomi duomenys apie asmenį, norintį įvaikinti vaiką: vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė padėtis, kartu su norinčiu įvaikinti asmeniu gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma  046/a) kopiją;
 • rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių;
 • rašytinį kito sutuoktinio ir jo rūpintojo sutikimą įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šeimos santykių srityje; teismo patvirtintą ribotai veiksnaus šeimos santykių srityje sutuoktinio rašytinį sutikimą, jeigu sutuoktinio rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda;
 • užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie teistumą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn toje užsienio valstybėje.

Daugiau informacijos rasite:

 Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

  Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt

    

Atgal