Savivaldybės NVO taryba

Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4, 5 dalimis, Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.T-269(E) „Dėl  Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, 9-11 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti dvejų metų kadencijos laikotarpiui Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą šios sudėties:

 • Vytautas Juozapavičius, Savivaldybės vietos bendruomenių deleguotas atstovas, pirmininkas
 • Gražina Gauronskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguota atstovė, pirmininko pavaduotoja,
 • Jonas Isajevas, Akmenės rajono  savivaldybės tarybos deleguotas atstovas,
 • Julija Juškienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos deleguota atstovė,
 • Mindaugas Palionis, Savivaldybės socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas,
 • Vladimiras Silvaško, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguotas atstovas,
 • Justas Teišerskis, Savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas,
 • Simonas Vaičkus, Savivaldybės kultūros ir sporto nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas.

NVO taryba atlieka šias funkcijas:

 • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos ir jos įgyvendinimo prioritetų;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl:
 • nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo prioritetų;
 • Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
 • vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
 • kas dveji metai viešai skelbia savo veiklos ataskaitą;
 • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia Savivaldybės institucijoms  pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • konsultuoja Savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų;
 • organizuoja Tarybos veiklos viešinimą Savivaldybėje;
 • skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
 • analizuoja Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų sektoriaus problemas ir poreikius;
 •  inicijuoja  pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais nevyriausybinių organizacijų veiklos klausimais;
 • skatina naujų nevyriausybinių organizacijų steigimą Savivaldybėje;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytas funkcijas.

Taryba turi teisę:

 • dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtros politika Savivaldybėje, projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos uždaviniams ir funkcijoms atlikti;
 • kviesti į savo posėdžius Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų atstovus ir kitus asmenis spręsti klausimų, susijusių su Tarybos  funkcijų atlikimu;
 • sudaryti darbo ar ekspertų grupes nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
 • teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;
 • naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

Dėl Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo, 2017-06-29, T-145(E) 

Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžių protokolai

Rajono NVO forumas 2015 05 15

Atgal