Konkursai į kitas pareigas

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti  aukštąjį menų, socialinių  arba humanitarinių mokslų krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

3. gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

6. ugdymo turinio vadybą;

7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai);

5. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.;

6. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami tiesiogiai, elektroniniu paštu (namm@akmene.lt) arba registruotu laišku iki  2019 m. birželio 2 d.  įskaitytinai, darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00  iki 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: P. Jodelės g. 6, Naujoji Akmenė. Tel. pasiteirauti (8 425)  59  432  arba 8 612 59 753.

Atgal