2014-2020 priemonės verslui

Priemonės kodas ir pavadinimas

Finansavimo sąlygų aprašas (nėra/nepatvirtintas/patvirtintas)

Dalinis palūkanų kompensavimas, Nr. 04.2.1-IVG-T-811, (Pramonės įmonėms)

Patvirtintas

Dalinis palūkanų kompensavimas, Nr. 03.3.1-IVG-T-810, (Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – (toliau MVĮ))

Patvirtintas

Dalinis palūkanų kompensavimas, Nr. 03.1.1-IVG-T-809, (Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms (toliau – SVV))

Patvirtintas

Dizainas LT, Nr. 03.3.1-LVPA-K-838, (MVĮ)

Nepatvirtintas

DPT pramonei LT+, Nr. 03.3.1-LVPA-K-841, (MVĮ)

Paskelbtas kvietimas

Eco konsultantas LT, Nr. 03.3.2-IVG-T-829, (MVĮ)

Nepatvirtintas

Eco-inovacijos LT, Nr. 03.3.2-LVPA-K-832, (MVĮ)

Patvirtintas

Eco-inovacijos LT+, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837, (MVĮ)

Paskelbtas kvietimas

Expo konsultantas LT, Nr. 03.2.1-IVG-T-825, (MVĮ)

Nepatvirtintas

Invest FP, Nr. 03.3.1-FM-F-818, (MVĮ)

Nėra

Kompetencijos LT, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814, (Verslo asociacijos)

Patvirtintas

Kompetencijų vaučeris, Nr. 09.4.3-IVG-T-813, (Privatiems juridiniams asmenims, valstybės arba savivaldybės įmonėms)

Nėra

Verslo konsultantas LT, Nr. 03.1.1-IVG-T-819, (SVV)

Patvirtintas

Verslumas FP, Nr. 03.1.1-FM-F-817, (SVV, MVĮ)

Nepatvirtintas

Verslumo skatinimas 2014–2020, Nr. 07.3.3-FM-F-424, (MVĮ ir fiziniams asmenims)

Nėra

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 (Privatūs juridiniai asmenys)

Nepatvirtintas

Regio Invest LT+, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803, (MVĮ)

Nepatvirtintas

INTERREG V-A LIETUVOS–LATVIJOS PROGRAMA 2014-2020

 • Programos biudžetas – 51,6 mln. Eur
 • Projekto trukmė – iki 24 mėn.
 • Veiklos turi būti baigtos iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Finansavimas: ES – 85%, partnerių lėšos – 15%
 • Bent 1 Lietuvos ir 1 Latvijos partneris

UŽIMTUMO SKATINIMAS IR DARBO JĖGOS JUDUMO RĖMIMAS

Kurti įsidarbinimo galimybes suteikiant paramą verslui

REMIAMOS VEIKLOS:

 • Savivaldybių infrastruktūros ir įrangos, būtinos paramos verslui teikimui ir verslo pajėgumų didinimui, modernizavimas ir kūrimas. Galimos mažos investicijos iki 100 tūkst. ES lėšų vienai teritorijai)
 • Verslo paramos paslaugų kūrimas bendradarbiavimo per sieną lygmeniu
 • Bendros informacinės kampanijos apie Latvijos-Lietuvos verslo vystymo galimybes
 • Mokymai potencialiems Latvijos-Lietuvos verslo vykdytojams
 • Verslininkų tinklų kūrimas
 • Studentų, bedarbių informavimas apie verslumą, karjeros galimybes, savisamdą
 • Bendradarbiavimas tarp mokymo įstaigų, verslo paramos institucijų, verslininkų ir savivaldybių siekiant skatinti verslumą ir suteikti susijusius mokymus
 • Verslo mentorių tinklų kūrimas bendradarbiaujant per sieną
 • Veiklos, skirtos palengvinti bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp verslininkų, veikiančių programos teritorijoje, įskaitant mokymus ir konsultacijas

Naujai įsteigti verslo subjektai per metus

Bendradarbiavimo per sieną dėka pagerintos / sukurtos verslo rėmimo paslaugos (14 vnt.)

4,5

Pagerinti / sukurti verslo rėmimo infrastruktūros objektai, užtikrinantys netiesioginę paramą verslui (11 vnt.)

Produktyvus investavimas: įmonių, gaunančių ne finansinę paramą, skaičius (40 įmonių)

Atgal